Problematika panelových spar

Naprostá většina panelových domů v České republice pochází z minulého století a z minulého režimu a spousta z nich jsou starší než jejich plánovaná životnost. S tím je spojena i problematika panelových spár, protože tehdejší kvalita materiálů a stavebních hmot byla značně nevyvinuta a spousta spar byla vymazána pouze cementovým potěrem, který neměl téměř žádnou dilatační schopnost a to je důvod, proč dnes tyto panelové stavby vyžadují opravy a revitalizace panelových spár nebo kompletní revitalizace a to především z důvodu nevyhovující tepelné izolace.

Vlivem počasí a povětrnostních vlivů dochází k odpadávání původních tmelících hmot a malt a to může mít za následek:

 • korozi ocelových výztuží vyčnívající ze železobetonových panelů, kterou jsou panely k sobě spojeny a tím pádem může dojít k narušení statiky stavby (korozi způsobuje voda zatíkající při dešti anebo vzdušná vlhkost)
 • vznik tepelných mostů mezi vnitřním a venkovním prostředím což způsobuje ztráty tepla a možnost výskytu plísní v interiéru a vznik zdravotnězávadného prostředí
 • zatékání do interiérů, poškozený omítek a povrchových úprav a zařízení
 • neestetický vzhled stavby zvenku

Oprava panelových spár je každopádně záležitost, kterou nelze odkládat a nutno ji řešit již při prvních znatelných poškozeních.

Oprava panelových spar je ve většině případů prováděna z lana za použití horolezecké techniky, což zajišťuje nižší finanční nákladnost.

Možnosti tmelení spar panelů

Dle stávající konstrukce je nutné zvolit způsob jakým bude spára zatmelena. Vždy záleží na výplni spáry (dutá, vyplněná cementovým potěrem), šířce spáry a soudržnosti hrany panelu.

 1. Dutá spára – pokud spára není vyplněna, je možné ji vyplnit polyuretanovou pěnou, která zamezí promrzání konstrukce. Tato spára se vždy nejdříve očístí a odstraní se veškeré zbytky starých tmelů a nesoudržné částice. Pokud je třeba zapravit stěny panelu, provádí se to polymercementovou maltou, která má vysokou přilnavost. Stěny panelu se opatří penetračním nátěrem, který se nechá zaschnout a poté se do spáry vloží vyplňovací polyetylenový provazec a spára se vyplní tmelem.
 2. Vyplněná spára – pokud je spára vyplněna cementovým potěrem, který je soudržný a pevný, není třeba do spáry vkládat provazec. Spára se řádně vyčistí a odstraní se veškeré mastnoty, stávající cementová malta se ošetří penetračním nátěrem pro vyšší soudržnost a přilnavost a poté se spára vyplní tmelem.
 3. Spára se vyplní polymercementovou maltou, která se po vytvrdnutí napenetruje a nechá zaschnout, na takto připravenou spáru se nalepí na lepící tmel silikonová páska, která spáru dokonale utěsní.

 

Tmelení spár se může provádět jako

 • Jednostupňové tmelení – spára je vytmelena pouze jednou vrstvou tmelu, která zajišťuje neprůvzdušnost
 • Dvoustupňové tmelení – spára je vytmelena dvěma vrstvami tmelu, které jsou na sobě zcela nezávislé a jsou odděleny vzduchovou mezerou, tzn. že jedna vrstva tmelu je v krajní části spáry a druhá vrstva tmelu je nejčastěji ve středové části spáry

 

Úprava tmelu na povrchu spáry

 • tmel je zasazen ve spáře a je upraven do mírného oblouku - tloušťka tmelové vrstvy musí být minimálně 10 mm
 • tmel překrývá spáru – překrytí spáry je možné maximálně o 20 mm na každou stranu a je nutné dodržet tmelovou vrstvu minimálně 10 mm

 

Typy tmelů

Dle pružnosti se rozdělují na tmely

 • plastické – tmely, které nejsou schopny se při větší a častější deformaci konstrukce vrátit do své původní polohy, proto se používají jen tam, kde konstrukce strvává v setrvačném stavu
 • elastické – tmely, které mají výbornou pružnost a jsou schopny se vrátit do své původní polohy i při větší deformaci konstrukce

Dle chemického složení se tmely rozdělují na:

 • silikonové
 • akrylátové
 • MS polymerní
 • polyuretanové
 • butylkaučukové

Výběr tmelu se provádí dle umístění spáry, šířky spáry, materiálu a požadované životnosti.

Vyplňovací provazce se vyrábí v tloušťkách 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm

 

Nejvýznamnějšími výrobci tmelů pro spárování panelových spár jsou Den Braven a Sika

 

Den Braven – postup tmelení panelových spár

Pro tmelení spár plášťů panelových budov se používají pružné akrylátové plastickoelastické tmely Den Braven  S-T1  a akrylátové elastické tmely Den Braven S-T5.

Tmel Den Braven S-T1 se používá pro spáry staveb, které jsou stavěny z panelů o maximální délce 4800 mm.

nahled-09.s-t1-st1-pruzny-sparovaci-tmel  nahled-09.s-t5-st5-specialni-sparovaci-tmel

Tmel Den Braven S-T5 se používá pro spáry staveb, které jsou stavěny z panelů o maximální délce 6000 mm.

 

Obecné zásady pro spárování:

Tloušťka vyplňovacího provazce by měla být alespoň o 50% širší než je tloušťka spáry a to z toho důvodu, aby nedocházelo při tmelení k posunu provazce nebo k průchodu tmelu mezi provazcem a stěnou panelu.

Hloubka spáry se navrhuje jako šířka spáry v milimetrech + 6mm.

U spár o šířce 15-40 mm je zapotřebí provést pomocí polymercementové malty opravy ulámaných rohů a hran.

Pokud je šířka spáry menší než 15 mm, je zapotřebí provést její rozšíření.

Pokud je šířka spáry větší než 40 mm, je zapotřebí její zůžení na tuto šířku, jinak hrozí stíkání tmelu při spárování. Pro opravu hran a stěn nebo zůžení spáry se používá malta, která se namíchá v tomto poměru:

- 1 díl portlandského nebo struskoportlandského cementu třídy ČSN 72 2122

- 3 díly kameniva frakce 0-1 nebo 0-4 mm

- 0,5 hmotných dílů disperze S-T7 nebo Sokrat 2804

 

Postup

Spáry se dle potřeby zapraví.

Před tmelením se spáry řádně očistí, odstraní se mastnoty a nesoudržné částice a spáry se profouknou vzduchem a čelní strany panelů se opatří ochranou páskou proti znečištění tmelem nebo penetrací.

Úprava spáry

Úprava spáry před samotným tmelením opatřena vyplňujícím provazcem, primerovým nátěrem a ochranou páskou

 

Do spáry se vtlačí třeba za pomoci dřevěného klínu vyplňovací provazec do patřičné hloubky a vnitřní stěny panelů se natřou primerovým nátěrem, který se vyrobí smícháním 1 dílu spárovacího tmelu a 3 díly vody. Tento nátěr se nanáší pomocí štětce.

Po zaschnutí primerového nátěru (asi 15 minut při 20°C) se začne nanášet spárovací tmel S-T1 a to buď vytlačovací pistolí nebo špachtlí. Je zapotřebí, aby tmel řádně přilnul ke stěnám panelů i k provazci. Poté se povrch zarovná a uhladí pomocí štětce nebo stěrky namáčené do vody.

Tmelení se provádí odshora dolů. Tmelení se smí provádět pouze při teplotách od +5°C do 30°C

web-Model2    web-Model3

Tmelení, kdy tmel překrývá spáru

Při této metodě není zapotřebí úprava šířky spar, nerovnosti povrchu mohou být maximálně 3 mm, překrytí spáry po obou stranách musí být min. 20 mm, čelní strany panelu se ovšem nepenetrují a tloušťka tmelu před čelní hranou panelu musí být minimálně 5 mm.

web-Model5     web-Model6

Continue reading

Sika – produktová řada pro fasádní spáry

1375185444195

SikaHyflex-250 Facade (Sikaflex  PRO-2 HP)

Trvale elastický tmel na PU bázi s nízkým E-modulem, vysokou elasticitou a nelepivým povrchem. Těsnění spár na opěrných zdech, fasádách a mostních opěrách. Odolný UV záření. Celková změna tvaru: 25 %, tvrdost Shore A: 25. Aplikace: ruční nebo vzduchovou pistolí. Čištění pomocí Sika Remover-208 nebo ubrousků Sika TopClean-T

Použití

vhodný pro utěsnění fasádních spár, speciálně pak dilatační spáry prefabrikovaných prvků, ale také připojovací spáry oken, dveří, kovových a betonových prvků. Vhodný i pro styk dřeva, kovů a betonu.

Vlastnosti

pro tmelení fasád s vysokými požadavky:

 • dobrá odolnost vůči vodě a stárnutí
 • přetvoření 25 %
 • vyzrávání bez tvroby bublinek
 • velmi nízké namáhání podkladu
 • velmi snadná zpracovatelnost a vyhlazení
 • vynikající přidržnost na většinu podkladů

Barva

betonově šedá

Balení

600 ml monoporce

1379998440630.png

Sikaflex  AT-Connection

Trvale elastický tmel na bázi STP, bez zápachu a rozpouštěděl, výborně odolává povětrnosti, UV záření. Vhodný pro všechny druhy dilatačních spár a styčných spár z rozdílných porézních i neporézních materiálů, např. PVC, beton, kovy, cihla, kámen

Použití

tmel pro stavební spáry, zejména při styku savých a nesavých podkladů, tzn. osazování oken a dveří (např. PVC, kovy, dřevo na beton, zdivo apod.)

Vlastnosti

 • výborně drží na plastech
 • neobsahuje silikon, lze přetírat barvami na akrylové bázi
 • vynikajicí zpracovatelnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • neobsahuje rozpouštědla
 • snadná aplikace
 • přetvoření 25 %
 • vysoká barevná stabilita

Barva

bílá

Balení

300 ml kartuše, 600 ml monoporce

Sikaflex  Construction+ (Sikaflex  Construction)

Pružný tmel na bázi PU vhodný na těsnění spár panelových domů, balkónových a fasádních prvků, okolo oken a dveří. Používá na podklady z betonu, pórobetonu, cihel, dřeva, kovu a tvrzeného PVC. Není vhodný na těsnění skel, podlahových spár a na použití při trvalém zatížení vodou. Celková změna tvaru: 25 %

Použití

vhodný pro utěsnění spár ve stavebních konstrukcích, jako například:

 • balkónové parapety
 • pracovní spáry (spáry na fasádách, opěrných zdích a dalších betonových prvcích)
 • spojů dřevěných a kovových konstrukcí

Vlastnosti

 • přetvoření 25 %
 • dobrá přilnavost na mnoha podkladech
 • vyzrávání bez tvorby bublinek
 • rychlá tvorba povrchové kůže
 • vysoká pevnost v odtrhu

Barva

betonově šedá

Balení

600 ml monoporce

Sika  Tooling Agent N

Zahlazovací kapalina pro tmelené spáry pomocí polyuretanových a silikonových tmelů. Nenarušuje okolní povrchy, nezpůsobuje zbarvení a urychluje vytvoření povrchové kůže. Poskytuje vynikající vzhled tmelené spáry i v případě křížení a ukončení.

Zahlazovací kapalina pro tmelené spáry pomocí polyuretanových a silikonových tmelů. Nenarušuje okolní povrchy, nezpůsobuje zbarvení a urychluje vytvoření povrchové kůže. Poskytuje vynikající vzhled tmelené spáry i v případě křížení a ukončení. Spotřeba: v závislosti na použití